Visie

Onze school is een moderne open, protestants christelijke basisschool. Wij hopen dat u waarden als openheid, eerlijkheid, geborgenheid en respect voor elkaar bij ons terug zult vinden. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is daarbij welkom. Van ouder(s) / verzorger(s) die hun kind bij ons aanmelden, vragen we deze uitgangspunten te respecteren.Op onze school gaan we ervan uit dat iedere mens uniek is. We vinden het belangrijk dat je mag zijn zoals je bent. We houden er rekening mee dat de kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving.

Wij willen een veilige school bieden. Deze veiligheid komt mede doordat we samen met de kinderen duidelijke schoolregels, pleinregels en klassenregels hebben gemaakt. Wij streven daarbij naar een gemeenschap waarin respect voor de leefomgeving, jezelf en de anderen centraal staat en dit ook zichtbaar wordt. Om de veiligheid te bevorderen hebben we ook een anti-pestprotocol opgesteld. Veel aandacht is er ook voor de goede dingen in elkaar en de omgeving en het benoemen hiervan.

We willen dat ieder kind zich op onze school zich prettig en gelukkig voelt.

Dit willen we bereiken door op de volgende manier te werken aan onze missie:

Wij willen adaptief onderwijs geven. Dit is het zo optimaal afstemmen van het onderwijs op de verschillende leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van verschillende kinderen. Dit kan door:

- gebruik te maken van verschillende materialen.

- kinderen uitzicht te bieden op toename van groei van eigen mogelijkheden.

- kinderen mede verantwoordelijk te maken voor het eigen leerproces.

- aandacht te hebben voor zelfvertrouwen en competentie-ervaringen bij kinderen.

Coöperatief leren is groepswerk waarbij de kinderen echt samen werken en leren. Met "echt" bedoelen we dat de leerlingen als groepsleden betrokken zijn met elkaar en van elkaar afhankelijk zijn om een goed resultaat te behalen. Samenwerkend leren is een werkvorm die een gelijkwaardige plaats verdient naast individuele en klassikale werkvormen. Het is een werkvorm die in alle groepen gehanteerd wordt. We gebruiken hierbij structuren die we de afgelopen jaren hebben geleerd zoals: rondpraat, zoek iemand die, tweetal-coach, flitskaarten en gooi een probleem.

Begeleid zelfstandig leren is een vorm van klassenmanagement. Deze vinden we erg belangrijk om te werken aan de zorgverbreding in de groep. Wanneer de kinderen hun taken uitvoeren heeft de leerkracht tijd om zorgleerlingen te begeleiden. Een ander doel van deze vorm is het ontwikkelen van de leerfuncties van de kinderen. Kinderen leren op deze manier al vroeg leerfuncties als: plannen, registreren en samenwerken.

Duo- / tutorlezen vindt plaats in groep 3 t/m 8. Een duo leest op een gelijk (AVI) niveau. We doen dit groepsdoorbrekend. Het kan dus zijn dat een leerling uit groep vier leest met een leerling uit groep 6. Dit doen we op 3 momenten in de week. Tijdens het duolezen is er ook de mogelijkheid tot tutorlezen. Hierbij leest een kind met een hogere leesvaardigheid (de tutor) samen met een kind met een lagere leesvaardigheid. Tutoren hebben hiervoor een training gehad. Een groep kinderen uit groep 7 en 8 bereidt ook een prentenboek voor. Deze presenteren zij aan de kinderen van groep 0, 1 en 2.

Omdat we uitgaan van verschillen tussen kinderen willen we ons onderwijs in de toekomst nog meer afstemmen op de mogelijkheden van het individuele kind. De komende jaren gaan we nog meer differentiëren. We gaan onze instructie (uitleg) en verwerking aanpassen aan de behoefte van de kinderen. Uiteraard waren we hier al mee bezig, maar hier willen we graag een doorgaande lijn in ontwikkelen. Ook op sociaal en emotioneel gebied willen we uitgaan van verschillen. Je mag zijn zoals je bent. Wel willen we de kinderen en ouders graag helpen wanneer blijkt dat ze op deze gebieden ‘moeilijkheden’ ondervinden. We kunnen een sociale vaardigheidstraining (SOVA) en een Kanjertraining aanbieden. Ook kunnen we op school een spreekuur organiseren met de schoolmaatschappelijk werkster.

Het bewust omgaan met meervoudige intelligentie (m.i.) wordt de komende jaren één van onze speerpunten. Ieder mens heeft een unieke combinatie van sterk ontwikkelde intelligenties. Mensen zijn knap op verschillende manieren en er is niet zoiets als één intelligentie, waarbij iedere persoon meer of minder knap is. Een mens kan bijvoorbeeld rekenknap zijn. Dan kun je goed een opdracht stap voor stap aanpakken. Je houdt van spelletjes als schaken, dammen en kaarten. Je vindt het leuk om een ingewikkeld probleem aan te pakken. Je houdt van rekenen en maakt graag schema’s. Een mens kan ook beweegknap zijn. Dan sport je graag. Je houdt van toneelspelen of je vindt dansen leuk. We willen ons onderwijs beter laten aansluiten bij de sterk ontwikkelde intelligenties van kinderen. Minder sterk ontwikkelde intelligenties kunnen gestimuleerd en verder ontwikkeld worden. We denken dat we op deze manier onze kinderen ook beter kunnen motiveren om te leren. 

De school richt zich op de toekomst: moderne, adaptieve methodes en media spelen een belangrijke rol in het lesprogramma. Onze digitale schoolborden geven ons onderwijs een extra impuls. Onze kinderen krijgen gericht computeronderwijs. Zo leren ze bijvoorbeeld de programma’s, word en powerpoint.

Onze ouders zijn erg betrokken bij de school. We vinden het belangrijk dat ouders invloed hebben op schoolzaken. Zij hebben beleidsmatig én ondersteunend een belangrijke rol op school. Dit houdt in dat wij als team, kinderen en ouders goed naar elkaar luisteren. We zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen. We willen een brede school zijn. Dit betekent o.a. dat we actief zijn in het organiseren van een voorschools en een naschools aanbod voor kinderen van onze school.

Kerkstraat 25 7383 CB Voorst 0575-501229 sjaloom@pcbovoorst.nl
© 2019 Christelijke Basisschool Sjaloom|powered by BasisOnline